Očakávané novinky - v module KBO pracujeme na manažérskej konzole Relácie aktív a samostatnej sekcii Audit a výstupy KB

V súčasnosti dokončujeme manažérsku konzolu Relácie aktív. Aktuálna funkčná verzia KBO po naplnení databázy príslušnými aktívami užívateľom softvéru a zodpovedaní otázok parametrov systému z pohľadu bezpečnosti  poskytne užívateľovi prehľadný zoznam ochranných opatrení vo väzbe na príslušné aktíva a hrozby za účelom dosiahnutia požadovanej miery odolnosti systému voči kybernetickým útokom. Východiskom pre automatizované riešenie je ISO/IEC 27000, konkrétne kolekcie riešení vychádzajú z IT Grunschutz – Kompendium.  Novotvorená funkcionalita Relácie aktív umožní audítorovi popri definovanom mapovaní pridať individuálne mapovanie vo väzbe aktívum, hrozba, zraniteľnosť, dopad, opatrenie s ohodnotením jednotlivých prvkov bezpečnosti a zaradiť ich do analýzy rizík. Termín ukončenia august 2020. Zároveň pracujeme na samostatnej sekcii Audit a výstupy, kde bude uvedený audit činností podľa prílohy A normy ISO/IEC 27002: 2013. V tejto časti užívateľ/audítor pracuje so 114 cieľmi a opatreniami, monitoruje a hodnotí ich implementáciu, má k dispozícii RASCI maticu na zobrazenie činností s priradením jednotlivých rolí a ich zodpovedností. Termín ukončenia september 2020.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: