Legislatívny súlad obsahu a rozsahu opatrení v AR modulu KBO s vyhláškou NBÚ č. 264/2023 Z.z.

Od 1.9. 2023 je v platnosti nová vyhláška NBU č. 264/2023 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBU č. 362/2018 Z.z. V module KBO časti automatizovanej AR má táto vyhláška zásadný vplyv na obsah a rozsah bezpečnostných opatrení. Po vykonaní nevyhnutných softvérových úprav garantujeme v ISIT SOFTWARE SK module KBO a časti Automatizovaná Analýza Rizík súlad s obsahom aktuálnej vyhlášky.

Zobraziť na úvode v aktualitách: