Áno

Nový modul VOS W - vnútorný oznamovací systém pre Whistleblowing

Pripravili sme nový modul VOS W - vnútorný oznamovací systém pre Whistleblowing, ktorý reaguje na plnenie oznamovacej povinnosti nahlasovania protispoločenskej činnosti pre firmy od 50 zamestnancov v súlade so smernicou EP a Rady EU 2019/1937 z 23.10.2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práv Únie. Modul VOS W s pridanou funkcionalitou riadenia korupčných rizík umožňuje bezpečné a dôverné nahlásenie porušení prostredníctvom web klienta umiestneného na webstránke povinnej osoby a v manažérskej konzole audítor/pověřená osoba riadi proces podľa pravidiel definovaných v Smernici.

Nová funkcionalita v automatizovanej Analýze rizík - Bezpečnostný model podľa ISO/IEC 27002

V module KBO legislatívnom prostredí CZ a zároveň SVK pribudla nová funkcionalita v automatizovanej Analýze rizík. Vo voľbe bezpečnostného modelu buď podľa vyhlášok, zákonov alebo best practicies pribudol ďalší model a to podľa medzinárodnej normy ISO /IEC 27002 v troch možnostiach – základný model (114 opatrení), rozšírený model (850 opatrení) a model pre zdravotníctvo ISO 27799.

 

ISIT software CZ v module KBO získal Osvedčenie o súlade s platnou legislatívou

ISIT software CZ v module KBO získal Osvedčenie o súlade s platnou legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zároveň renomovaná poisťovacia spoločnosť poistila všeobecnú zodpovednosť za prípadné škody na služby realizované prostredníctvom ISIT software SK/CZ a aj samotný produkt na sumu 1mil eur. Bližšie informácie získate na našom obchodnom oddelení. 

Aktívne sme sa zúčastnili na 7 ročníku konferencie Cybercon2021 v Brne.

V dňoch 22.-24.9.2021 sme sa opäť zúčastnili jedinečného formátu konferencie CYBERCON pod záštitou Masarykovej univerzity v Brne a NUKIB. Počas troch dní odzneli prednášky na aktuálne témy v kyberbezpečnosti, priestor na prezentáciu mali aj vysoké a stredné školy, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou a bol vytvorený priestor na výmenu názorov a spoluprácu medzi odbornou verejnosťou, špecialistami z NUKIB a akademickou obcou. Výborný formát, ktorý môžeme kolegom v Českej republike závidieť.
 

V lete 2021 sme úspešne implementovali naše produkty na Českom hydrometeorologickom ústave ČHMU, Elektrárnach Opatovice a Štatistickom úrade SR.

Naše úspešné implementácie u zákazníkov prebehli v letných mesiacoch 2021. Pod implementáciou rozumieme nielen dodanie softvérového modulu ale aj naplnenie základnými dátami, zaškolenie obsluhy, exporty výstupov s našou asistenciou. Plnením dodávky bol modul GDPR s väzbami posúdenia vplyvu a KBO modul s Analýzou rizík.
 

POZOR smernica NIS2 prináša výrazný nárast správnych pokút pre povinné osoby v KYBE v polovičnej výške ako nariadenie GDPR, teda 10milEUR alebo 2% z celosvetového obratu spoločnosti

Smernicu EP a Rady EU 2016/1148 z 6.12.2016  o opatreniach k zaisteniu vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v EU (NIS) bude dopĺňať novelizovaná NIS2, ktorá v časti dohľad a vymáhanie povinností bude požadovať od členských štátov EU, aby ukladali správne pokuty povinným osobám, pričom stanovuje hornú hranicu pokút, ktorá je polovicou hornej hranice pokút ako stanovuje Nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR.
 

Modul KBO bol poskytnutý na znalecké posúdenie súladu s platnou legislatívou v oblasti KYBE pre ČR a SR, zároveň sme ho poistili na sumu 1mil EUR voči zodpovednosti za prípadnú škodu

Posledný septembrový týždeň sme predložili modul KBO ISIT software CZ na znalecké preskúmanie súdnemu znalcovi z oblasti IT a bezpečnosti IS v Brne. Predmetom posúdenia je súlad s platnou legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti spolu s funkčnosťou a prínosom pre používateľa. Produkt ISIT software SK / CZ sme poistili na cieľovú sumu 1mil EUR voči zodpovednosti za prípadnú škodu a to vrámci pôsobnosti v EU a EHS.