Áno

ELEARNING nové školenia GDPR, Kyberbezpečnosť a Whistleblowing pre rok 2023

elearning portál ISIT Slovakia sro prináša pre rok 2023 aktualizované moduly obsahujúce lekcie k témam ochrany osobných údajov - budovania bezpečnostného povedomia, preškolenia nových zamestnancov, v téme kybernetickej bezpečnosti pravidlá  pre zamestnancov ako vlastníkov aktív a Whistleblowingu podľa novej legislatívy pre každého potencionálneho oznamovateľa protispoločenských a protikorupčných aktivít a jeho ochrany .

Noví zákazníci ISIT Poradenského centra v roku 2022

ISIT Poradenské centrum v druhom polroku 2022  privítalo desiatky nových zákazníkov v oblasti ochrany osobných údajov. Využili našu komplexnú ponuku auditu riadenia ochrany OU, odstránenie zistených nedostatkov s aktualizáciou dokumentácie a podporu pri zavedené bezpečnostných opatrení v organizácii. Dôležitou súčasťou zmluvy je prevzatie zodpovednosti za ochranu OU formou výkonu Zodpovednej osoby so zastupovaním pred dozornými orgánmi a  poistným krytím do 1 mil EUR. Za dôveru ďakujeme.
 

Zahájenie spolupráce s celoslovensky pôsobiacou organizáciou so 43 reg. pobočkami a celkovo 1000 zamestnancami.

Na jeseň 2022 sa našim klientom na viacročné obdobie stala významná organizácia štátnej správy so 43 regionálnymi pobočkami v SR s garantovanou plnou podporou v oblasti ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a Whistleblowingu vrátane komplexných služieb, poskytnutia audítorských činností , vzdelávania  aj implementácie softvérových modulov pre trvalú udržateľnosť riešenia. Za dôveru ďakujeme.

Rekordné vzdelávanie KYBE pre 800 účastníkov ministerstva za 7 dní v ISIT elearnigovom portále

Úspešne sme zrealizovali e-learningového vzdelávanie prostredníctvom nášho ISIT portálu v oblasti kyberbezpečnosti  na mieru potrieb organizácie pre 800 zamestnancov centrálneho orgánu štátnej správy v priebehu 7 pracovných dní je naším rekordom v počte zúčastnených osôb a čase vzdelávania. Je evidentné, že elearningová forma vzdelávania je efektívnym riešením pre organizácie nad 100 zamestnancov.
 

Manažment bezpečnostných varovaní SK CERT NBÚ SR

V module KBO je integrovaná dôležitá funkcionalita vo forme nástroja umožňujúceho účinné predchádzanie negatívnym dopadom kybernetických hrozieb na informačné systémy, resp. informačno-komunikačné technológie, pomocou semi-automatického príjmu a spracovania bezpečnostných varovaní emitovaných SK-CERT NBÚ SR. Nástroj v polo-aktívnom režime vykoná vyhľadávanie v registri aktív prevádzkovateľa tie aktíva, ktoré majú vysokú relevanciu ku kritickým zraniteľnostiam uvedených v bezpečnostných varovaniach SK-CERT NBÚ SR.

Analýza Rizík motor Vášho úspechu

Na trhu nájdete niekoľko riešení Analýzy rizík. Naše riešenie AR v module KBO je dobre poskladaným výkonným motorom, ktorého účelom je poskytnúť používateľovi maximálny komfort pri riadení rizík. Voľbou medzi bezpečnostnými modelmi s tisícami naprogramovaných väzieb medzi jednotlivými prvkami bezpečnosti a vstupom cez manažérsku konzolu  získavate ucelené riešenie určené pre informovaného laika aj certifikovaného manažéra KB.
 

QUICK SCAN AUDIT pre GDPR a Whistleblowing

Mnohí štatutári organizácií sú presvedčení , že tému ochrany osobných údajov ( poťažmo oznamovania protispoločenskej činnosti ) majú zvládnutú a to buď nejakou formálnou smernicou, interným opatrením, jednoduchým zverejnením odvolania súhlasu na webe alebo vygenerovanou všeobecnou informačnou povinnosťou. Takáto prax je absolútne nepostačujúca, veď od roku 2018 prišlo k opakovanej novelizácii legislatívy v oblasti ochrany OU a usmerneniam EDPB, rozhodovacej praxi dozorných orgánov a judikátov súdov v rámci EU a z toho vyplývajúce zásadné porušenia ochrany OU.