Školenia

PREZENČNÉ ŠKOLENIA 2023 - 2024

 
Vzhľadom k rozsiahlym metodikám EDPB a judikátov k téme ochrany OU, novej legislatívy v oblasti Kybernetickej bezpečnosti vychádzajúcej zo smernice NIS2 a  implementácie VOS a pravidiel Whistleblowingu Vám ponúkame realizáciu prezenčných školení pre:

 • Školenie je určené pre vedúcich pracovníkov, stredný management, personalistov, manažérov oddelení bezpečnosti a IKT.
 • rozsahy kurzov sú definované , pričom je ich možné  individuálne doplniť o rozsah podľa interných podkladov zákazníka ( záznamy o sprac. činnostiach- verejná časť)
 • súčasťou školenia bude autorizácia prezenčnej listiny účastníkov, ktorá poslúži ako doklad o vzdelávaní v oblasti ochrany osobných údajov/kybernetickej bezpečnosti/whistleblowingu – udržiavaní bezpečnostného povedomia v organizácii
 • služba bude zrealizovaná podľa dohody, príprava na zahájenie kurzu : 14 dní od zaslania záväznej objednávky. Lehota ukončenia služby bude stanovená podľa potrieb objednávateľa
 • rozsah školenia 2,5 hod pre max 50 účastníkov v jednej skupine, počet školení dohodou

 
 
Rozsah prezenčného školenia:

 • GDPR úvod, legislatíva, aktuálne legislatívne zmeny
 • základné pojmy a ich mapovanie na štruktúru spoločnosti
 • základné zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
 • zamestnanec ako dotknutá osoba, ochrana osobnostných práv zamestnancov
 • spracúvanie osobných údajov , fotografia zamestnanca, videozáznam , monitorovanie práce zamestnanca, videozáznam ako dôkaz v trestnom konaní
 • právne základy k jednotlivým účelom spracúvania, zákonnosť spracúvania, minimalizácia spracúvania osobných údajov
 • informačná povinnosť, kamerové monitorovacie systémy podľa novej právnej úpravy
 • základné bezpečnostné opatrenia, dostupnosť, dôvernosť a integrita
 • kybernetická bezpečnosť v prostredí výrobných závodov/verejných a štátnych organizácií, legislatíva pre rok 2024
 • základné zásady a rozsah kybernetickej bezpečnosti
 • prehľad bezpečnostných incidentov
 • whistleblowing pre zamestnávateľov nad 50/250 zamestnancov – ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti
 • legislatíva a súbor povinností
 • zodpovedná osoba na výkon ochrany oznamovateľa WB
 • vnútorný oznamovací systém WB
 • príklady oznámení, riešenie, ochrana oznamovateľa
 • dozorný orgán a prehľad sankcií

 
Lektor kurzu je držiteľom certifikátov interný audítor, lead auditor v príslušnej oblasti s dlhoročnou praxou s možnosťou variability pri úprave kurzov na mieru zákazníka.
 

VYPRACOVANIE INTERNÝCH ŠKOLENÍ / VYDEOŠKOLENÍ NA MIERU ORGANIZÁCIE

Po analýze vnútorného prostredia organizácie ponúkame vypracovanie školení na mieru pre zamestnancov organizácie / videoškolení pre novonastupujúcich zamestnancov a preškolení existujúcich zamestnancov na udržiavanie bezpečnostného povedomia
 

ELEARNING

Kompletný prístup k elearningovému portálu - cieleným školeniam s možnosťou testovania účastníkov školenia. Informácie o elearningu sú uvedené na samostatnej karte.

 

Všetky školenia sú k témam Ochrany osobných údajov – GDPR, Kybernetickej bezpečnosti a Whistleblowingu.