Modul eGDPR


Modul je organizačným / technickým opatrením v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa § 39 zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý riadi evidencie informačných systémov (agendy), riadi manažment bezpečnostných incidentov a generuje konkrétne formulované odpovede dotknutým osobám ako aj hlásenia na dozorné orgány.
 
Funkcionalita :

 • Evidencie informačných systémov/agend
 • Zoznamy a tlačové zostavy (Záznamy o spracovateľských činnostiach, Poučenia oprávnených osôb, Informačná povinnosť, Odpovede na žiadosti dotknutým osobám, Oznámenia o likvidácii, Hlásenia na dozorné orgány, a i.)
 • Manažment bezpečnostných incidentov
 • Vzorová bezpečnostná dokumentácia
 • Záznamy o likvidácii OÚ
 • Evidencia súhlasov dotknutých osôb
 • Evidencia nesúhlasov dotknutých osôb
 • Evidencia podnetov dotknutých osôb
 • Riadenie personálnej bezpečnosti
 • Kamerový monitorovací systém
 • Test proporcionality
 • Interný automatizovaný audit