HELPDESK ako účelová komunikačná platforma v organizácii

Predstavujeme nový podmodul HELPDESK ako účelovú komunikačnú platformu, ktorá slúži v organizácii na riešenie problémov, teda životného cyklu problému od vzniku, cez hlásenie, realizáciu až vyriešenie vrátane personálneho obsadenia a kontroly, ďalej vytvorenie databázy problémov, jednak prednastavenej a následne dopĺňanej z existujúcich problémov. Slúži teda ako účinný nástroj na predchádzanie vzniku bezpečnostných incidentov v organizáciách so zameraním na tému KB, GDPR a technických problémov všeobecne.

 

Problémy, ktoré boli vyhodnotené ako bezpečnostné incidenty v prípade témy GDPR je potrebné vyhodnocovať a hlásiť na dozorný orgán (ÚOOU), rovnako ako pri KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI (CSIRT, NBU, NUKIB). Za týmto účelom je vytvorená prepojovací link do podmodulu Manažment bezpečnostných incidentov.

Zobraziť na úvode v aktualitách: