JEDNODUCHO - ÚČINNE - VŽDY V SÚLADE SO ZÁKONOM
GARANTOVANÁ PODPORA AUDITOROV


MODULARITA GDPR software GO pre rok 2019

Ochrana osobných údajov v module eGDPR ( malá firma )

Modul eGDPR je organizačným / technickým opatrením v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa § 39 zákona č. 18/2018 Z.z., ktorý riadi evidencie informačných systémov (agendy), vedie zoznamy zamestnancov, oprávnených a zodpovedných osôb, ako aj zoznamy dotknutých osôb; riadi manažment bezpečnostných incidentov, generuje konkrétne formulované odpovede dotknutým osobám z jednotlivých agend a tiež hlásenia pre dozorné orgány. Vo svojich záložkách obsahuje vzory bezpečnostnej dokumentácie, súhlasov dotknutých osôb, poverenia oprávnených osôb, vzory zmlúv so sprostredkovateľmi, podklady pre interný audit ako aj kompletnú legislatívu. V elektronickej forme ide o dynamický záznam o spracovateľských činnostiach, preto podľa §37 ods.3 nepotrebujete používať statickú papierovú dokumentáciu. Povinné osoby – všetci prevádzkovatelia a sprostredkovatelia.

Modul eGDPR je určený pre malé firmy, má plnú funkcionalitu vrátane Testu proporcionality. Neobsahuje číselníky a funkcionalitu Posúdenia vplyvu ( DPIA Data Protection Impact Assessment), má základnú funkcionalitu manažmentu bezpečnostných incidentov.
Ochrana osobných údajov v module GDPR s DPIA

Plnohodnotný modul GDPR s DPIA má plnú funkcionalitu, ted eGDPR vrátane funkcionality Posúdenia vplyvu (DPIA) – evidencie podporných aktív ich klasifikácie a vlastníkov, identifikácii hrozieb, rizík, zraniteľností a dopadov, analýzy a väzieb s generovaním dokumentu Posúdenia vplyvu pre jednotlivé spracovateľské činnosti v konkrétnych účeloch spracovania . Obsahuje plnohodnotný manažment bezpečnostných incidentov. Táto verzia je určená pre organizácie, ktoré majú povinnosť výkonu dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovednou osobou ( DPO, pověřenec) a veľké organizácie . Túto verziu môžu získať organizácie verejnej a štátnej správy na mesačný prenájom, viac informácií v cenníku.
Kybernetická bezpečnosť organizácie

Modul je v súlade s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a informačných systémoch verejnej správy. V tomto module sa prehľadne vedú a manažujú dokumenty súvisiace s procesmi a prvkami KB, manažment rizík – evidencia a ohodnocovania aktív, vlastníkov aktív, zraniteľnosti aktív, hrozieb schopných využiť zraniteľnosti aktív, evidencia a ohodnocovanie rizík a dopadov rizík, prijatých ochranných opatrení a ich vlastníkov, manažment bezpečnostných incidentov, prístupov k aktívam, evidencia prevádzkových záznamov a procesov súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou atď. Plnohodnotný modul bude k dispozícii od marca 2019.
Pracovná zdravotná služba I a II

Modul je v súlade so znením zákona č. 355/2007 a zmenách účinných od 1.4.2018 a novelou vyhl. MZ SR č. 448/2007 Z.z. Na základe kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika vedie nielen potrebné evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1 a 2 kategórie, ale najmä povinností zamestnávateľa pri oznamovaní údajov týkajúcich sa zamestnancov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva generovaním príslušného oznámenia v požadovanom termíne a možnosti vedenia evidencií vstupných lekárskych prehliadok, rôznych typov školení a upozornení na opakované preškolenia tak, aby zamestnávateľ neopomenul žiadne povinnosti. Povinné osoby – každý zamestnávateľ vrátane živnostníkov.
Protikorupčný manažment

Modul vedie evidencie oznamovateľov a druhov korupcie, monitoruje dodržanie termínov povinností vrátane aktívnej ochrany oznamovateľa korupčnej činnosti, ďalej je to významná pomôcka pre Zodpovednú osobu pri manažmente protispoločenskej činnosti a zároveň komunikačná platforma s Inšpektorátom práce, štatutárom organizácie a zároveň orgánmi činnými v trestnom konaní. Dňa 1. marca 2019 vstúpil do účinnosti nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti - zákon č. 54/2019 Z. z. Povinné osoby – komplet samospráva a štátna správa, zamestnávatelia s viac ako 50 zamestnancami.
Benefity

Modul Benefity je určený na komplexnú správu zamestnaneckých benefitov, ktoré potrebuje zamestnávateľ evidovať a vyhodnocovať vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom v časových intervaloch. Ide o benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje popri bežnej odmene za prácu v dvoch kategóriách – povinné vyplývajúce zo zákona a nepovinné benefity. Povinné benefity sú napr. rekreačné poukazy, stravné lístky, preplatenie voľnočasových aktivít zo sociálneho fondu (lístky na kultúrne podujatia), nepovinné benefity sú napr. užívanie hnuteľného majetku zamestnávateľa na súkromné účely – služobné auto, mobilný telefón - hovorné, notebook, vecné dary k životným jubileám, darčekové poukážky, príspevky atď. Povinné osoby – každý zamestnávateľ. Modul bude dostupný od marca 2019

Základné informácie :

Naše hlavné produkty pre rok 2019 sú moduly GDPR + DPIA a Kybernetická bezpečnosť podniku
Pre malé firmy, účtovné kancelárie, živnostníkov je určený produkt eGDPRKaždé CDčko (modul eGDPR) obsahuje :
- Admin licenciu softvéru pre 1 užívateľa na 1 PC
- Predvyplnené databázy pre vybraných užívateľov
- Dokumentáciu k ochrane OU
- Manuál na používanie
- E-BOOK od audítorov k ochrane OU
- Podrobný postup jednoduchého šifrovania dokumentov pre bezpečný mailový prenos
- Školenia v pdf a pptx a link na eLearning
- Cenovo zvýhodnený modul eGDPR neobsahuje Posúdenie vplyvu (analýzu rizík) a má oklieštenú funkcionalitu manažmentu bezpečnostných incidentov a vybraných číselníkov.

Platí zásada - pokiaľ používate softvér v module eGDPR, nepotrebujete mať papierovú dokumentáciu, pretože všetky údaje si vediete elektronicky (§37 ods3 zákona NRSR č. 18/2018 o ochrane OÚ). V softvéri je funkčné vyhľadávanie aj možnosť tlače či generovania dokumentov pre potreby auditu, odpovedí dotknutým osobám, hlásení incidentov alebo výkon kontrolných činností a je vždy aktuálny s garantovaným update od audítorov !!!!

7 dôvodov prečo používať GDPR Software GO v module GDPR :- 13 rokov skúseností a 5 rokov vývoja softvéru
- Splnenie všetkých povinností pri ochrane OU aj vrátane zmien
- Systémové riadenie ochrany citlivých aktív s výstupmi pre dozorný orgán
- Tisícky spokojných zákazníkov v ČR a SR , (vo verzii ISSR pre štátnu správu) ho používa aj Úrad na ochranu OU, Finančná správa SR a mnohí ďalší
- Trvalá podpora audítorov vrátane garantovaného update softvéru
- škálovateľnosť od malej firmy až po korporáciu,
- skvelá cena 99 eur s dph admin licencia pre 1 koncové zariadenie. Ak ich budete chcieť používať viacerí vo firme, rozšírite si ich cez klientske licencie

Neviete, čo so softvérom a ako Vám pomôže, akými informáciami ho „nakŕmiť“ ?

Je nám jasné, že problematike ochrany OU rovnako ako audítori nerozumiete. Preto sme náš softvér naprogramovali tak, akoby sme stáli vedľa Vás. Pri inštalácii si môžete zvoliť jeden konkrétny typ organizácie ( alebo žiadny, vtedy máte k dispozícii čistý softvér).

Modul GDPR obsahuje predvyplnené dynamické databázy dát podľa zamerania organizácie, teda :
ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA, FIRMA, OBEC, ŠKOLA, ÚRAD, HOTEL, REALITY, MEDIACIA, Žiadne

Pokiaľ si pri inštalácii zvolíte svoj vzor organizácie, v databázach sa Vám objavia podrobne spracované a vyplnené dáta - spracovateľské operácie, účely spracúvania, právne základy, rozsah os. údajov a dokladov a iné. Vy už dopĺňate len informácie, ktoré sú Vám dobre známe – Vaše oprávnené osoby, prostriedky spracúvania a ich umiestnenie (hardvér, softvér, kancelárie, miestnosti atď.), ochranné opatrenia, spracovateľské operácie, sprostredkovateľov , pričom údaje si pohodlne vyberáte z bohatej ponuky naplnených číselníkov. Softvér je elektronickým záznamom o spracovateľských činnostiach podľa čl. 37 ods.3 zákona 18/2018 , nahrádza papierovú dokumentáciu, vedie evidencie a je aktuálny v každom čase, preto so softvérom budete vždy GDPR READY.

Nerozumiete problematike GDPR alebo nemáte čas to riešiť ? Využite našu službu GDPR na kľúč !

Zanalyzujeme Vaše procesy – spracovateľské činnosti a agendy, zistíme všetky potrebné informácie. Súčasťou sú osobné návštevy audítora.
Preškolíme Vás a Vašich zamestnancov.
Všetky zistené údaje Vám nahráme do softvéru GDPR software GO a naučíme Vás s ním pracovať (vykonávať zmeny, generovať dokumenty).
Pokiaľ potrebujete podporu audítora a zodpovednej osoby, externe Vám ju zabezpečíme !
LYKOŽRÚTOVÁ GDPR KALAMITA
oklamané tisícky povinných osôb v SK a CZ
Poskytujeme rozsiahle odborné školenia

Vážení zákazníci, v týchto dňoch oslovujeme klasickou aj elektronickou poštou prostredníctvom našich partnerov Vás - povinné osoby s pozvánkami na školenia, eLearning a implementačný GDPR software. Zároveň ide o našu profesionálnu zvedavosť na Vašu spätnú väzbu a reakciu, teda nielen na prihlásenie sa na školenia či objednávku softvéru, ale aj určenie právneho základu pri spracúvaní kontaktných údajov - ide o zmluvné a predzmluvné vzťahy, oprávnený záujem prevádzkovateľa , je v tomto prípade potrebný súhlas dotknutej osoby ak je možné považovať konkrétny kontakt za osobný údaj alebo o kombináciu právnych základov ? Vyhodnotenie na základe Vašej spätnej odozvy vypublikujeme na našich školeniach a webovej stránke. Vďaka za Vašu trpezlivosť a ústretovosť a koho sme sa našim prieskumom spojeným s oslovením dotkli, vopred sa ospravedlňujeme.

Termíny školení čoskoro upresníme.

Bližšie informácie záujemcovia získajú na stránkach www.vaclav.sr a facebook.Našim klientom poskytujeme komplexné služby:

 • Systémové riešenie ako účinné organizačné opatrenie v oblasti ochrany osobných údajov, jeho implementáciu a trvalú udržateľnosť.
 • Poradenstvo v oblasti riadenia ochrany citlivých aktív z pohľadu GDPR.
 • Realizáciu externých auditov, posúdenie aktuálneho stavu, popis nedostatkov, návrh nápravných opatrení.
 • Výkon dohľadu externou Zodpovednou osobou/DPO/Pověřenec s potenciálom vyškolenia internej zodpovednej osoby/bezpečnostného špecialistu u zákazníka.
 • Cielené odborné školenia oprávnených a zodpovedných osôb k problematike bezpečnosti citlivých aktív a ochrane osobných údajov. Viac o školeniach sa dozviete na tomto odlkaze
        Náš tím:
          - Roman Václav, LLM., audítor, školiteľ
          - Ing. Viera Slimáková, audítor, školiteľ, IT špecialista
          - Mgr. Ján Sojka, ISMS Auditor/Lead auditor ISO/IEC 27000
          - Ing. Vladimír Kuttner, IT špecialista
 • Problematike ochrany osobných údajov sa aktívne venujeme od roku 2005. Počas pôsobenia sme pracovali s významnými klientmi najmä z oblasti štátnej správy a samosprávy v rámci SR:
          - Kancelária NRSR
          - Finančná správa SR
          - Trnavská univerzita
          - Úrad na ochranu osobných údajov
          - Slov. Poz. Fond
          - Štatistický úrad
          - Najvyšší súd SR
          - Kancelária Ústavného súdu SR
          - Sociálna poisťovňa
          - Ministerstvo školstva SR
          - Tipos, nls.,
          - Nemocnica Skalica
          - Úrad komisára pre deti
          - a desiatky mestských a obecných úradov a i..
  Zároveň pracujeme s desiatkami komerčných organizácií v SR a ČR. V rokoch 2007 až 2017 sme spolu s kolegami preškolili viac než 3000 oprávnených osôb, realizovali desiatky adresných bezpečnostných projektov a realizáciu diskrétnych posúdení (malých auditov) podľa zákona NRSR č. 122/2013 Z.z. na ochranu osobných údajov v znení nesk. predpisov. Vybraným klientom zabezpečujeme plnú podporu vrátane preškolení oprávnených osôb, službou externej zodpovednej osoby DPO a nezávislého poradenstva. V súčasnosti máme aktívnych niekoľko desiatok klientov, pričom medzi najvýznamnejších patria:
          - Finančná správa SR
          - Úrad komisára pre deti SR,
          - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
 • Od roku 2013 implementujeme softvérovú aplikáciu ISSR s podpornými službami. Viac o aplikácii ISSR sa dozviete na tomto odlkaze
Minimálne požiadavky na prevádzku softvéru GDPR software GO

Minimálne požiadavky na prevádzku GDPR software GO: Windows 7 SP1 a vyšší, .NET 4.5, 2 GB RAM, 10 GB miesta na disku, funkčné pripojenie na internet (pri licencovaní), monitor v pomere strán 16:9.


Bezpečnosť ukladania dát softvéru GDPR software GO

Na správu údajov sa využíva databázový systém spoločnosti Microsoft MSSQL server 2014 Express, či už na samotnom počítači kde je nainštalovaná aplikácia, alebo na MS Servery. Aplikácia využíva na prístup k dátam v databáze bezpečnostné prvky systému Windows, alebo SQL autorizáciu. Mimo MSSQL server nie sú ukladané žiadne údaje do lokálneho počítača.


GDPR software GO v 2.12.0

Stiahnuť plnú verziu

Pre plnú verziu budete potrebovať licenčné údaje, ktoré ste obdržali pri kúpe.

Súbor na stiahnutie obsahuje inštalačný súbor a návod na inštaláciu.

Kontakt a podpora

Externá Zodpovedná osoba- DPO,
ochrana osobných údajov,
GDPR software GO.

Príjmanie objednávok a informácie o aplikácii:

gdpr@gdpr-software.eu

+421 911 110 305

Výhradné zastúpenie pre ČR SEVITECH CZ s.r.o.
Na Pankráci 1724/129, 14000 Praha 4 - Nusle
www.sevitech.cz
e-mail: info@sevitech.cz
tel: +420 727 940 316
p. Martin Trávníček, MBA

Zákaznícka podpora. Informácie o programe, funkčnosti a užívateľskom rozhraní na t.č. +421 911 110 305, alebo e-mail info@gdpr-software.eu. Základné informácie o GDPR software GO

Technická podpora. Problémy s inštaláciu, pripojením na databázy a iné technické záležitosti súvisiace s prevádzkou programu GDPR software GO na t.č. +421 948 603 722, alebo e-mail support@gdpr-software.eu.