Výhody modulového softvéru:

• Na Vašu licenciu sú pravidelne posielané všetky zmeny a upgrade softvéru od autorov tak, aby ste nezabudli žiadnu zmenu v zákonoch týkajúcich sa ochrany OÚ, protikorupcie a pracovnej zdravotnej služby
• Súčasťou každého modulu je legislatíva a vzorová dokumentácia
• Ako vlastník užívateľských práv máte zároveň poradenstvo a podporu zodpovednej osoby resp. audítorov informačnej bezpečnosti ako autorov aplikácie.
• Modul GDPR obsahuje predvyplnené informačné agendy s kompletnými údajmi – najmä mzdovú a personálnu agendu, účtovníctvo, došlú a vyšlú poštu, BOZP a PZS, registratúru a iné agendy. Zároveň obsahuje predpripravenú bezpečnostnú dokumentáciu s relevantnými bezpečnostnými opatreniami spolu s vysvetlením pri implementácii
• Máte možnosť si vybrať z obsiahlej databázy agend pre jednotlivé typy prevádzkovateľov-
• V rámci podpory Vám na hotline spoločnosti budú nápomocní pri dopĺňaní všetkých požadovaných informácií.
• Update 12 mesiacov v cene softvéru, licencie admin, klient a multilicencia pre rôznych prevádzkovateľov.

Licencie:

• Admin licencia = je plnohodnotná licencia určená len pre 1 PC.
• Klientske licencie = sú určené pre rozšírenie na ďalšie počítače vrámci jednej organizácie.
• Multilicencia = je určená pre správu viacero organizácií (IČO) jedným správcom.

Pravidlá pri predaji modulov GDPR software GO:

• Základným modulom je modul GDPR/ochrana osobných údajov.
• Rozšírená verzia sa skladá zo všetkých 3 modulov (gdpr + protikorupčný manažment + pracovná zdravotná služba).
• Pokiaľ má zákazník už zakúpenú licenciu GDPR software GO (modul gdpr) a chce si ju neskôr rozšíriť o protikorupciu a PZS, je to možné, poplatok za rozšírenie je 250 eur + DPH. Počet klientskych licencií je možné kedykoľvek rozšíriť za účelom inštalácie na potrebný počet PC/ntb.

MODULARITA GDPR software GO

Citlivé aktíva MODULY GDPR software GO Právny základ
Život a zdravie PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA a BOZP Zákon o pracovnej zdravotnej službe a ochrane života a zdravia pri práci
Osobné údaje a primárne aktíva Ochrana osobných údajov/GDPR a KYBERBEZPEČNOSŤ Zákon o informačných systémoch verejnej správy a metodiky Min. financií SR, Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie GDPR, Kybernetický zákon
Majetok a prostredie Požiarna ochrana Životné prostredie Zákon o ochrane pred požiarmi, zákon o ochrane životného prostredia
Spoločnosť a pracovné podmienky zamestnancov Protikorupčný manažment, Benefity Zákon o protispoločenskej činnosti, Zákonník práce , vnútropodnikové smernice